[Kách Hay] Công thức tính tích phân cơ bản, từng phần, lượng giác, xác đinh và mở rộng mới nhất 2023

Công thức tính tích phân cơ bản, từng phần, lượng giác, xác đinh và mở rộng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Lý thuyết tích phân và phương pháp tính tích phân cơ bản

Vy – 18. Tháng hai 2022

Tích phân là một trong những nội dung quan trọng của chương trình toán 12. Việc nắm vững lý thuyết và các phương pháp tính tích phân cơ bản giúp học sinh giải các bài toán liên quan nhanh, chính xác và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Vì vậy, trong bài viết này, Marathon Education sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết tích phân là gì và các phương pháp tích phân cơ bản thường gặp .

ẩn nội dung

Định nghĩa tích phân

Tính chất của tích phân

Phương pháp tính tích phân

phương pháp biến

Phương pháp tích phân theo từng phần

Các dạng bài tập số học cơ bản

Dạng 1: Hàm số logarit

Dạng 2: hàm phân số

Dạng 3: hàm căn

Dạng 4: Hàm đa thức

Dạng 5: Hàm số lượng giác

Định nghĩa tích phân

Tích phân là gì?Tích phân là gì? (Nguồn: mạng)

Để học tốt giải tích, trước tiên bạn phải hiểu lý thuyết  tích phân là gì.

Xét hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [a;b]. Giả sử F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] thì F(b) – F(a) là nguyên hàm từ a đến b của hàm số f(x), còn tích phân xác định trên đoạn [a;b]. Đặc biệt:

∫ abf ( x ) dx = F ( x ) ∣ ab = F ( b ) − F ( a ) \intop^b_a f(x)dx=F(x)|^b_a=F(b)-F(a) a∫bf ( x ) dx=F ( x ) _ab=F ( b )−F ( ein )

chương trình thăm dò Tính chất của tích phân

Um integrale Probleme zu lösen, müssen die Schüler die folgenden grundlegenden Eigenschaften von Integralen verstehen:

Thuộc tính của phân ly

Integrale Berechnungsmethode

Khi giải các bài tập tích phân, các em có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó, 2 phương pháp cơ bản được áp dụng nhiều nhất là đổi biến số và tích phân từng phần.

  3 Cách Giải Phương Trình Logarit Nhanh Và Chính Xác Nhất

Phương pháp đổi biến số

Cho hàm số f(x) được xác định và có đạo hàm liên tục trên đoạn [a;b]. Các em có thể sử dụng phương pháp đổi biến số để tính tích phân. Công thức đổi biến số cụ thể:

∫ a b f ( u ) u ′ ( x ) d x = ∫ u ( a ) u ( b ) f ( u ) d u \intop^b_af(u)u'(x)dx=\intop^{u(b)}_{u(a)}f(u)du a∫b​f(u)u′(x)dx=u(a)∫u(b)​f(u)du

Sau đây là các dạng tích phân và cách đổi biến số thường gặp mà các anh chị Marathon đã tổng hợp được. Các em hãy tham khảo và áp dụng để giải bài tập:

Tổng hợp các dạng tích phân và phép biến đổi

Phương pháp tích phân từng phần

Các em nên áp dụng phương pháp tích phân từng phần để giải nhanh chóng và chính xác những bài tập mà hàm số đã cho thuộc dạng:

 • Hàm đa thức – hàm mũ
 • Hàm đa thức – hàm lượng giác
 • Hàm mũ – hàm lượng giác
 • Hàm logarit – hàm đa thức

Công thức tích phân từng phần :

∫ a b u ( x ) v ′ ( x ) d x = u ( x ) v ( x ) ∣ a b − ∫ a b u ′ ( x ) v ( x ) d x \intop^b_au(x)v'(x)dx=u(x)v(x)|^b_a-\intop^b_au'(x)v(x)dx a∫b​u(x)v′(x)dx=u(x)v(x)∣ab​−a∫b​u′(x)v(x)dx

Các dạng bài tập tích phân cơ bản

Dạng 1: Hàm logarit

Ví dụ: Các em hãy tính tích phân của hàm số:

I = ∫ 0 1 e x ( 2 e x + 1 ) 3 d x I=\intop^1_0e^x(2e^x+1)^3dx I=0∫1​ex(2ex+1)3dx

Bài giải:

Ta có:

I = ∫ 0 1 e x ( 2 e x + 1 ) 3 d x = 1 2 ∫ 0 1 ( 2 e x + 1 ) 3 d ( 2 e x + 1 ) = 1 2 . ( 2 e x + 1 ) 4 4 ∣ 0 1 = 1 2 [ ( 2 e + 1 ) 4 4 − 81 4 ] = ( 2 e + 1 ) 4 8 − 81 8 \begin{aligned} I&=\intop^1_0e^x(2e^x+1)^3dx\\ &=\frac{1}{2}\intop^1_0(2e^x+1)^3d(2e^x+1)\\ &=\left.\frac{1}{2}.\frac{(2e^x+1)^4}{4}\right|^1_0\\ &=\frac{1}{2}\left[\frac{(2e+1)^4}{4}-\frac{81}{4} \right]\\ &=\frac{(2e+1)^4}{8}-\frac{81}{8} \end{aligned} I​=0∫1​ex(2ex+1)3dx=21​0∫1​(2ex+1)3d(2ex+1)=21​.4(2ex+1)4​∣ ∣​01​=21​[4(2e+1)4​−481​]=8(2e+1)4​−881​​

Dạng 2: Hàm phân thức

Ví dụ: Các em hãy tính tích phân của hàm số:

I = ∫ 3 4 x + 1 x − 2 d x I=\intop^4_3\frac{x+1}{x-2}dx I=3∫4​x−2x+1​dx

Bài giải:

Ta có:

I = ∫ 3 4 x + 1 x − 2 d x = ∫ 3 4 ( 1 + 3 x − 2 ) d x = [ x + 3 l n ( x − 2 ) ∣ 3 4 = ( 4 + 3 l n 2 ) − ( 3 + l n 1 ) = 1 + 3 l n 2 \begin{aligned} I&=\intop^4_3\frac{x+1}{x-2}dx\\ &=\intop^4_3\left(1+\frac{3}{x-2}\right)dx\\ &=[x+3ln(x-2)|^4_3\\ &=(4+3ln2)-(3+ln1)\\ &=1+3ln2 \end{aligned} I​=3∫4​x−2x+1​dx=3∫4​(1+x−23​)dx=[x+3ln(x−2)∣34​=(4+3ln2)−(3+ln1)=1+3ln2​

Dạng 3: Hàm căn thức

Ví dụ: Các em hãy tính tích phân của hàm số:

I = ∫ 0 4 2 x + 1 d x I=\intop^4_0\sqrt{2x+1}dx I=0∫4​2x+1 ​dx

Bài giải:

Ta có:

I = ∫ 0 4 2 x + 1 d x = 1 2 ∫ 0 4 2 x + 1 d ( 2 x + 1 ) = 1 2 . 2 3 ( 2 x + 1 ) 2 x + 1 ∣ 0 4 = 9 − 1 3 = 26 3 \begin{aligned} I&=\intop^4_0\sqrt{2x+1}dx\\ &=\frac{1}{2}\intop^4_0\sqrt{2x+1}d(2x+1)\\ &=\left.\frac{1}{2}.\frac{2}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}\right|^4_0\\ &=9-\frac{1}{3}=\frac{26}{3} \end{aligned} I​=0∫4​2x+1 ​dx=21​0∫4​2x+1 ​d(2x+1)=21​.32​(2x+1)2x+1 ​∣ ∣​04​=9−31​=326​​

Dạng 4: Hàm đa thức

Ví dụ: Các em hãy tính tích phân của hàm số:

I = ∫ 0 1 ( 3 x 2 + 2 x − 1 ) d x I=\intop^1_0(3x^2+2x-1)dx I=0∫1​(3×2+2x−1)dx

Bài giải:

Ta có:

I = ∫ 0 1 ( 3 x 2 + 2 x − 1 ) d x = ∫ 0 1 3 x 2 d x + ∫ 0 1 2 x d x − ∫ 0 1 d x = ( x 3 + x 2 − x ) ∣ 0 1 = 1 \begin{aligned} I&=\intop^1_0(3x^2+2x-1)dx\\ &=\intop^1_03x^2dx+\intop^1_02xdx-\intop^1_0dx\\ &=(x^3+x^2-x)|^1_0=1 \end{aligned} I​=0∫1​(3×2+2x−1)dx=0∫1​3x2dx+0∫1​2xdx−0∫1​dx=(x3+x2−x)∣01​=1​

Dạng 5: Hàm lượng giác

Ví dụ: Tính tích phân của hàm số:

I = ∫ 0 π 2 s i n 3 x . c o s x d x I=\intop^{\frac{\pi}{2}}_0sin3x.cosxdx I=0∫2π​​sin3x.cosxdx

Bài giải: 

  Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ: Lý Thuyết Và Giải Bài Tập

Ta có:

I = ∫ 0 π 2 s i n 3 x . c o s x d x = 1 2 ∫ 0 π 2 ( s i n 4 x + s i n 2 x ) d x = 1 2 [ − 1 4 c o s 4 x − 1 2 c o s 2 x ] ∣ 0 π 2 = 1 2 [ − 1 4 ( c o s 2 π − c o s 0 ) − 1 2 ( c o s π − c o s 0 ) ] = 1 2 [ − 1 4 ( 1 − 1 ) − 1 2 ( − 1 − 1 ) ] = 1 2 \begin{aligned} I&=\intop^{\frac{\pi}{2}}_0sin3x.cosxdx\\ &=\frac{1}{2}\intop^{\frac{\pi}{2}}_0(sin4x+sin2x)dx\\ &=\left.\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{4}cos4x-\frac{1}{2}cos2x\right]\right|^{\frac{\pi}{2}}_0\\ &=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{4}(cos2\pi-cos0)-\frac{1}{2}(cos\pi-cos0)\right]\\ &=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{4}(1-1)-\frac{1}{2}(-1-1)\right]=\frac{1}{2} \end{aligned} I​=0∫2π​​sin3x.cosxdx=21​0∫2π​​(sin4x+sin2x)dx=21​[−41​cos4x−21​cos2x]∣ ∣​02π​​=21​[−41​(cos2π−cos0)−21​(cosπ−cos0)]=21​[−41​(1−1)−21​(−1−1)]=21​​

Tham khảo ngay các khoá học online của Marathon Education

Gia sư Online

 

Học Online Toán 12

Học Online Hóa 10

Học Online Toán 11

Học Online Toán 6

 

Học Online Toán 10

Học Online Toán 7

Học Online Lý 10

Học Online Lý 9

 

Học Online Toán 8

Học Online Toán 9

Học Tiếng Anh 6

Học Tiếng Anh 7

Qua bài viết này, Team Marathon Education đã giúp các em hiểu thêm định nghĩa tích phân. Bên cạnh đó, các em biết được những phương pháp tính tích phân cũng như những dạng bài tập cơ bản. Hy vọng, những kiến thức này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học và ôn tập cho các kỳ thi quan trọng. 

Hãy liên hệ ngay với Marathon để được tư vấn nếu các em có nhu cầu học online trực tuyến nâng cao kiến thức nhé! Marathon Education chúc các em được điểm cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi sắp tới!

Cuộc sống Kỹ năng Giáo dục, học tập

Công thức tính tích phân cơ bản, từng phần, lượng giác, xác đinh và mở rộng

👨 PP

Integral ist eine der Grund- und Schlüsseloperationen im Bereich der Analyse. Nachfolgend finden Sie eine Kombination von Formeln zur Berechnung von Integralen, Formeln zur Berechnung von Integralen, Erweiterung, Trigonometrie, Basis, Partial, Primitiv … als Referenz.

Mục lục bài viết

 • Tích phân cơ bản
 • Tích phân từng phần
 • Tích phân lượng giác
 • Tích phân xác định
 • Tích phân mở rộng
 • Tích phân không xác định
 • Tích phân hàm số hữu tỉ
 • Ví dụ về tính tích phân

công thức tính tích phân

Grundlegende Integrale

tích phân cơ bản

Teileweise integrieren

Nach der Einprodukt-Ableitungsregel:

d(uv) = udv + vdu

Wenn wir beide Seiten integrieren, erhalten wir:

uv = udv + vdu

Von hier haben wir die folgende Formel:

udv = uv − vdu

Trigonometrische Integrale

tích phân lượng giác

Bestimmtes Integral

tích phân xác định

Erweitertes Integral

Tích phân mở rộng

Integral undefiniert

tích phân không xác định

Integration rationaler Funktionen

Tích hợp các chức năng hợp lý

Tích phân hàm hữu tỷ dạng 1

Tích phân các hàm hữu tỷ dạng 3, 4

Integrales Beispiel

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

Beispiel 1: 

tính tích phân

Beispiel 2:

tính tích phân

Beispiel 3:

tính tích phân

Beispiel 4:

tính tích phân

Beispiel 5:

tính tích phân

Beispiel 6:

tính tích phân

Zusätzlich zu den obigen Integrationsformeln können Sie auf die vollständigsten trigonometrischen und Ableitungsformeln zurückgreifen .

 • Bảng đơn vị đo khối lượng, cách đổi đơn vị đo khối lượng
 • Đường trung tuyến là gì?

Thứ Hai, 13/06/2022 14:35

3 ★ 1 👨 2.293

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Khắc phục lỗi tùy chọn Hibernate bị thiếu trong Control Panel trên Windows 10 Khắc phục lỗi tùy chọn Hibernate bị thiếu trong Control Panel trên Windows 10
 • Internet gặp sự cố: Outlook, Office 365 khó truy cập được, Facebook, Messenger, Google đã lên Internet gặp sự cố: Outlook, Office 365 khó truy cập được, Facebook, Messenger, Google đã lên
 • Cách làm nước lẩu Tiệm lẩu đường hạnh phúc Cách làm nước lẩu Tiệm lẩu đường hạnh phúc
 • Các tính năng mới trên iOS 13.1 Các tính năng mới trên iOS 13.1
 • Samsung ra điện thoại Android bàn phím QWERTY đầu tiên Samsung ra điện thoại Android bàn phím QWERTY đầu tiên
 • Samsung đạt được đột phá trong công nghệ MRAM ‘bắt chước não bộ’ Samsung đạt được đột phá trong công nghệ MRAM ‘bắt chước não bộ’

Giáo dục, học tập

 • Số thập phân là gì? Các phép tính với số thập phân Số thập phân là gì? Các phép tính với số thập phân
 • Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế Quốc dân 2023 Mã trường, mã ngành Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
 • Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 của học sinh cả nước, Hà Nội nghỉ 8 ngày Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 của học sinh cả nước, Hà Nội nghỉ 8 ngày
 • Hướng dẫn vẽ miệng Anime cực xinh, nhiều biểu cảm Hướng dẫn vẽ miệng Anime cực xinh, nhiều biểu cảm
 • Đáp án môn ngữ văn THPT quốc gia 2022 chính thức của bộ Đáp án môn ngữ văn THPT quốc gia 2022 chính thức của bộ
 • Thi IELTS: Lịch thi, địa điểm và lệ phí thi Thi IELTS: Lịch thi, địa điểm và lệ phí thi
 • C01 là khối gì? C01 gồm những môn nào, ngành nào, trường nào? C01 là khối gì? C01 gồm những môn nào, ngành nào, trường nào?
 • DTL là trường gì? DTL là trường gì?
 • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa full mã đề Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa full mã đề

Xem thêm

❖ Kỹ năng

 • ❖ Kỹ năng sống
 • ❖ Kỹ năng Công việc
 • ❖ Giáo dục, học tập

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Công thức tính tích phân cơ bản, từng phần, lượng giác, xác đinh và mở rộng mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm mới nhất 2023

Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà mới nhất 2023

5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] 3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 mới nhất 2023

3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Cách làm bánh hành phô mai cực đơn giản tại nhà mới nhất 2023

Cách làm bánh hành phô mai cực đơn giản tại nhà – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…