[Kách Hay] Cách tạo thiệp cưới online, ghép ảnh thiệp cưới online mới nhất 2023

Cách tạo thiệp cưới online, ghép ảnh thiệp cưới online – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Mảng(86) { [“5db2abae06941d887b8b458c”] => mảng(11) { [“_id”] => Objekt(MongoId)#75 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db2abae06941d887b8b458c” } [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“url_friend”] => string(19) “/su-kien-le-tet-c37” [“tag_icon”] => string( 0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(74) “/2019/10/28/banner-event5db6bdf5905ad_4513a324524effb5280875adffbfbde6.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(72) “/2019/10/28/event- icon5db6bd859cde9_dd5471bd076fb7006345fc4d36fdf886.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => string(1) ” 0″ [“tên”] => chuỗi(14) “Danh mục gốc”[“fake_id”] => int(0) } [“level”] => int(1) [“sort”] => int(10) } [“5db2635906941d233b8b4a2f”] => array(12) { [“_id “] => object(MongoId)#77 (1) { [“$id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” } [“name”] => string(13) “Hằng ngày” [“seo_url”] => chuỗi(0) “” [“tag_icon”] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(78) “/2019/10/28/morning-image-hd5db6ab1631166_c2c688087ed61835b47fcdc87dd27a24.jpg” [” small_icon”] => string(70) “/2019/10/28/icon-evd5db6aab3249b0_9e0494e175764d3cf2cd38ba4d7460c8.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => chuỗi(1) “0”[“name”] => string(14) “Category original” [“fake_id”] => int(0) } [“level”] => int(1) [“sort”] => int(8) [ “url_friend”] => string(14) “/hang-ngay-c30” } [“5db2ac2906941d6b728b5085”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#71 (1) { [” $id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” } [“tên”] => string(11) “Sinh nhật” [“url_friend”] => string(14) “/sinh-nhat-c38″ [” tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(71) “/2019/10/26/sinh-nhat5db4489bbc23c_5babea35fcfd083eadc76cfc8c3627ca.jpg” [“small_icon”] => string(69) “/2019 /10/26/icon-bg5db448672a438_732abea2b8b503ab13d106dfe0e3f2fd.png” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => string(1) “0” [“name”] = > string(14) “Category original” [“fake_id”] => int(0) } [“level”] => int(1) [“sort”] => int(7) } [“5cac6a1d06941d87498b4569”] = > mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#70 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5cac6a1d06941d87498b4569” } [“tên”] => chuỗi(15) “Hiệp cưới” [“url_friend”] => string(30) “/tao-thiep-cuoi-online-46.html” [“image”] => string(83) “/2019/05/18/tao- thiep-cuoi-online5cdf6ae300e85_5f1cf49b8deae2e05b1006302dc13bcb.jpg” [“small_icon”] => string(71) “/2019/10/29/ring-icon5db7cbdee33e3_198505884647fdf0fb6740154f9da5cc.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(13) [“tag_icon”] => string(1) “9” [ “sắp xếp”] => int(6) [“cấp độ”] => int(1) [“cha mẹ”] => mảng(3) { [“_id”] => chuỗi(1) “0” [“tên “] => string(14) “Category original” [“fake_id”] => int(0) } } [“5db2a91906941d15788b46d0”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId)#67 (1) { [“$id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” } [“name”] => string(18) “Thiệp Tình Yêu” [“url_friend”] => string(19) “/thiep -tinh-yeu-c31” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] =>chuỗi(65) “/2019/10/28/tyd5db6aca5e95ec_cb8b4e24e56fc19121f2111e8cbd3781.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(71) “/2019/10/28/love-icon5db6ac8238490_79717e5be7fbbdb064d524″=>”ng8″dust indust 1) [“fake_id”] => int(31) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => string(1) “0” [“name”] => string(14) “Danh mục gốc” [“fake_id”] => int(0) } [“cấp độ”] => int(1) [“sắp xếp”] => int(5) } [“606d333a06941dd1158b51bd”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#68 (1) { [“$id”] => string(24) “606d333a06941dd1158b51bd” } [“name”] => string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“url_friend”] => string(21) “/goc-doanh-nghiep-c76″[“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(44) “/2021/04/07/thiep-doanh-nghiep-dep_02690.jpg” [“small_icon”] => string (26) “/2021/04/07/icon_95791.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) [“parent”] => mảng(3) { [ “_id”] => string(1) “0” [“name”] => string(14) “Category original” [“fake_id”] => int(0) } [“level”] => int(1 ) [“sắp xếp”] => int(4) } [“5ca70b5a06941def3c8b4570”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#66 (1) { [“$id”] => string(24) “5ca70b5a06941def3c8b4570” } [“name”] => string(17) “Viết Thư Pháp” [“url_friend”] => string(26) “/viet-chu-thu-phap-51.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(70) “/2019/04/05/thu-phap5ca70b54d82c2_75d9e9eafcccb40845dcb7bb45868c0c.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(75) ” /2019/11/02/icon-thu-phap5dbd1f17a0756_1d68f31de05a2b4ff59cacd47dcece6f.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(2) [“tag_icon”] => string(1) “7 ” [“sắp xếp”] => int(3) [“cấp độ”] => int(1) [“cha mẹ”] => mảng(3) { [“_id”] => chuỗi(1) “0” [ “tên”] => chuỗi(14) “Danh mục gốc” [“fake_id”] => int(0) } } [“5db2b41f06941d9a058b4573”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId) #69 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db2b41f06941d9a058b4573” } [“tên”] =>string(18) “Tiệp Gia Đình” [“url_friend”] => string(19) “/thiep-gia-dinh-c39” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(72) “/2019/10/29/family-6005db7da916897b_e644d79dbb721224dd86f9f3db0cf551.jpg” [“small_icon”] => string(73) “/2019/10/29/family-icon5db7da2903f85_eae8865fd712b170045bf2f47063d038.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(39) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => string(1) “0” [“name”] => string( 14) “Danh mục gốc” [“fake_id”] => int(0) } [“cấp độ”] => int(1) [“sắp xếp”] => int(2) } [“5cb55ce006941d7d138b456f”] => mảng( 11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#73 (1) { [“$id”] => string(24) “5cb55ce006941d7d138b456f” } [“name”] => string(25) “Create ky niệm” [“url_friend”] => string(26) “/tao-thiep-ky-niem-69 .html” [“hình ảnh”] => chuỗi(79) “/2019/05/18/tao-thiep-ky-niem5cdf600c147d6_6d17d90af5c630efe74430b4ac5ee108.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(73) “/2019/10/29 /styory-icon5db7def2514bc_89624b8897b098567d2b6d3a55dd4b73.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(23) [“tag_icon”] => string(2) “27” [“sort”] => int(1) [“level”] => int(1) [“parent”] => array(3) { [“_id”] => string(1) “0” [“name”] => string( 14) “Danh mục gốc” [“fake_id”] => int(0) } } [“5db2ab5306941d6b728b4fb1”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#74 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” } [“tên”] => string(11) “Công cụ” [“url_friend”] => string(12) “/cong-cu-c36” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(82 ) “/2019/10/29/chinh-sua-anh-online5db7dd1ee13c2_b4c7e4d54077b7abdabdd16784a8028e.jpg” [“small_icon”] => string(71) “/2019/10/29/draw-icon5db7dd06189db_4087d8f61fc19b34baffccf8” > int(1) [“fake_id”] => int(36) [“parent”] => mảng(3) { [“_id”] => string(1) “0” [“name”] => string (14) “Category original” [“fake_id”] =>int(0) } [“cấp độ”] => int(1) [“sắp xếp”] => int(0) } [“5caaff7306941d9c108b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId )#72 (1) { [“$id”] => string(24) “5caaff7306941d9c108b4569” } [“name”] => string(24) “Create but love” [“url_friend”] => string(27 ) “/tao-thiep-tinh-yeu-48.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(80) “/2019/05/18/tao-thiep-tinh-yeu5cdf6bba9bd37_1059521aaf2cd8d66b01a53c79707c96.jpg” [“small_icon”] = > string(71) “/2019/11/02/icon-love5dbd1e7278504_b1e0834318f69c86e814aab9fd115ad8.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(10) [“tag_icon”] => string( 1) “8” [“sắp xếp”] => int(33) [“cấp độ”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” [“name”] => string(18) “Thiệp Tình Yêu” [“status”] => int(1 ) [“fake_id”] => int(31) } } [“5cac6f6d06941d614a8b4573”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#76 (1) { [“$id”] = > string(24) “5cac6f6d06941d614a8b4573” } [“name”] => string(18) “Thiệp năm mới” [“url_friend”] => string(22) “/tao-thiep-tet-52.html” [” image”] => string(63) “/2022/04/06/happy-new-year-2023-greeting-cards_822d4_f1fb7.jpeg” [“small_icon”] => string(71) “/2020/07/11/ 2021-icon5f093daeedf8b_2b159cb2fecfed17c1833f308c44979e.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] =>int(14) [“tag_icon”] => string(2) “33” [“sort”] => int(24) [“level”] => int(2) [“parent”] => mảng(4 ) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } } [“6018aaf606941dea4c8b490f”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#89 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) ” 6018aaf606941dea4c8b490f” } [“tên”] => chuỗi(31) “Ngày Thành Lập Đảng CSVN” [“url_friend”] => chuỗi(29) “/ngay-thanh-lap-dang-csvn-c72” [“tag_icon” ] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(75) “/2021/02/02/thiep-chuc-mung-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam_f37a5.jpg” [“small_icon”] => string(26) ” /2021/02/02/ icon_52e2b.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(72) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) ” 5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(23) } [“61e7ad9806941dbf158b4dfb”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#84 (1) { [“$id” ] => string(24) “61e7ad9806941dbf158b4dfb” } [“name”] => string(20) “Thiệp Mừng Thọ” [“url_friend”] => string(16) “/le-mung-tho-c82” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(36) “/2022/01/19/thiep-mung-tho_71397.jpg” [ “small_icon”] => string(33) “/2022/01/19/le-mung-tho_58415.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(82) [” parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int (1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(22) } [“60136f9206941de0308b6303”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#83 (1) { [“$id”] => string(24) “60136f9206941de0308b6303” } [“name”] => string(31) “Ngày Thầy Thuốc Việt Nam” [“url_friend”] => string(29) “/ngay-thay-thuoc-viet-nam-c71” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] = > string(56) “/2021/01/29/chuc-mung-ngay-thay-thuoc-viet-nam_31407.jpg” [“small_icon”] => string(37) “/2021/01/29/ngay- thay-thuoc_a0064.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(71) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24 ) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(21) } [“5caea73306941d32738b4569”] => mảng(11) { [“_id”] =>object(MongoId)#82 (1) { [“$id”] => string(24) “5caea73306941d32738b4569” } [“name”] => string(19) ” Create a 08/03″ [“url_friend”] = > string(24) “/tao-thiep-08-03-61.html” [“hình ảnh”] => string(75) “/2019/05/18/tao-thiep-8-35cdf62e1ec6ff_e0fd361357f4e4cb308ca184685d4882.jpg” [” small_icon”] => string(78) “/2019/10/30/5068-[Converted]5db8ec8d7a0be_ea3e93c9258e1946886301a505e1dacd.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(16) [” tag_icon”] => string(2) “19” [“sort”] => int(20) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id” ] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện &Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } } [“6038a9bd06941d93248b5177”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId) #79 (1) { [“$id”] => string(24) “6038a9bd06941d93248b5177” } [“name”] => string(31) “Ngày Thành Lập Đoàn 26/03” [“url_friend”] => string (30) “/ngay-thanh-lap-doan-26-03-c73” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(55) “/2021/02/26 /thiep-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan_f1b1c.jpg” [“small_icon”] => string(41) “/2021/02/26/ngay-thanh-lap-doan_831d0.png” [“status” ] => int(1) [“fake_id”] => int(73) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c”[“tên”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int( 2) [“sắp xếp”] => int(19) } [“62399ca006941d8b5e8b45fc”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#80 (1) { [“$id”] = > string(24) “62399ca006941d8b5e8b45fc” } [“name”] => string(24) “Giỗ Tổ Hùng Vương” [“url_friend”] => string(22) “/gio-to-hung-vuong-c83” [ “tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(45) “/2022/03/22/thiep-gio-to-hung-vuong_12849.jpg” [“small_icon”] => string(44) “/2022/03/22/gio-to-hung-vuong-10-3_705c4.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(83) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int (1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(18) } [“6059b82006941dae668b45ae”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId)#78 (1) { [“$id”] => string(24) “6059b82006941dae668b45ae” } [“name”] => string(31) “Thiệp mừng 30/ 4 – 1/5” [“url_friend”] => string(29) “/thiep-chuc-mung-30-4-1-5-c75” [“tag_icon”] => string(0) “” [” image”] => string(77) “/2021/03/23/thiep-chuc-mung-giai-phong-mien-nam-va-quoc-te-lao-dong_a5de1.jpg” [“small_icon”] =>string(40) “/2021/03/23/chuc-mung-30-4-1-5_af66e.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(75) [” parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int (1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(17) } [“62666d2d06941da3428b457c”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#85 (1) { [“$id”] => string(24) “62666d2d06941da3428b457c” } [“name”] => string(40) ” Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954″ [“url_friend”] => string(35) “/chien-thang-dien-bien-phu-1954-c88” [“tag_icon”] => string(0) “”[“image”] => string(47) “/2022/04/25/chien-thang-dien-bien-phu_01b3c.jpg” [“small_icon”] => string(47) “/2022/04/25/ chien-thang-dien-bien-phu_25fc9.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(88) [“parent”] => array(4) { [“_id” ] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(16) } [“5e8d32f706941daa698b583d”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#81 ( 1) { [“$id”] => string(24) “5e8d32f706941daa698b583d” } [“name”] => string(16) “Ngày của Mẹ” [“url_friend”] =>string(16) “/ngay-cua-me-c58” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(78) “/2020/04/08/thep-ngay- cua-me5e8d31502caa3_ef4ebde797709f93e40d1d4c19513b45.jpg” [“small_icon”] => string(73) “/2020/04/08/mẹ-icon5e8d315376717_06900d120abb5613e0a2e4d845e12037.png] [“stat”1ng) =>” faket id (58) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status “] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(15) } [“607421e006941db87f8b48d3”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#86 (1) { [“$id”] => string(24) “607421e006941db87f8b48d3” } [“name”] => string(18) “Lễ Phật Đản” [“url_friend”] => string(16) “/le-phat-dan-c77″ [” tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(53) “/2021/04/12/thiep-chuc-mung-dai-le-phat-dan_6dd12.jpg” [“small_icon” ] => string(38) “/2021/04/12/le-phat-dan-icon_4ac1a.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(77) [“parent “] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int( 1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(14) } [“5db2a95b06941d15788b470f”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#103 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db2a95b06941d15788b470f” } [“tên”] => string(18) “Thiệp biểu tình” [“url_friend”] => string(18) “/thiep-to-tinh-c32” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(76) “/2019/11/03/thiep-tinh-yeu5dbe16f8c7b39_12fdded587b4bebdee68e0efd2bf2dd5.jpg” [“small_icon”] => string(73) “/2019/11/14/icon-love-15dccd7eeedd75_576a2ca9cd6bd6bd9. “] => int(1) [“fake_id”] => int(32) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” [“name”] => string(18) “Tiệp Tình Yêu”[“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(31) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(13) } [“5ebb7dd606941d07658b616c” ] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#99 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5ebb7dd606941d07658b616c” } [“tên”] => chuỗi( 15) “Ngày của Cha” [“url_friend”] => string(17) “/ngay-cua-cha-c60” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string( 82) “/2020/05/13/thiep-ngay-cua-cha-55ebb7d2cb30b4_7a7dc082ad4ab066deafbd9ee10899cb.jpg” [“small_icon”] => string(68) “/2020/05/13/icon-25ebb7d319b9e9_e0f559e27054ab3a460f9311e1db3ba0.png” [“status “] => int(1) [“fake_id”] => int(60) [“parent”] =>mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [” fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(13) } [“609506cc06941db4058b46f7”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId)#98 (1) { [“$id”] => string(24) “609506cc06941db4058b46f7” } [“name”] => string(26) “Ngày Báo Chí Việt Nam” [“url_friend” ] => string(36) “/ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-c78” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(53) ” /2021/05/07/ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam_ad984.jpg” [“small_icon”] => string(53) “/2021/05/07/ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam_ef28d.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(78) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(12) } [“60ebf8f506941d18628b4632”] => mảng(11) { [“_id “] => object(MongoId)#97 (1) { [“$id”] => string(24) “60ebf8f506941d18628b4632” } [“name”] => string(36) “Cổ động phòng chống Covid-19” [“url_friend”] => string(39) “/thiep-co-dong-phong-chong-covid-19-c79” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(56) “/2021/07/12/thiep-co-dong-phong-chong-covid-19_18bae.jpg” [“small_icon”] => string(42) “/2021/07/ 12/phong-chong-covid-19_eabd8.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(79) [“parent”] => array(4) { [“_id” ] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(11) } [“5db2ab0806941de9738b4d72”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#92 ( 1) { [“$id”] => string(24) “5db2ab0806941de9738b4d72” } [“name”] => string(9) “Hẹn Hò” [“url_friend”] =>string(11) “/hen-ho-c35” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(0) “” [“small_icon”] => string(73) ” /2019/11/03/icon-love-35dbe195e5103a_96549fe6ed5db90bd26421282c9f4270.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(35) [“parent”] => mảng(4) { [ “_id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” [“name”] => string(18) “Thiệp Tình Yêu” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(31 ) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(10) } [“5ec7a53506941d984e8b5e7f”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#90 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5ec7a53506941d984e8b5e7f” } [“tên”] =>string(27) “Ngày gia đình Việt Nam” [“url_friend”] => string(27) “/ngay-gia-dinh-viet-nam-c61” [“tag_icon”] => string(0) “” [ “image”] => string(96) “/2020/05/22/thiep-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-065ec7a2f746dd7_5a7319a215e7a75c6fe041c3c93dffdc.jpg” [“small_icon”] => string(66) “/2020 /05/22/icon5ec7a2fa69aba_f1a6646bdb5ee0d2b919bc214d516641.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(61) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [” cấp”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(10) } [“5cb5728006941d3c168b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#88 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5cb5728006941d3c168b4569” } [“tên”] => string(23) “Hiệu ứng tranh vẽ” [“url_friend”] => string(20) “/hieu-ung-ve-58.html” [“image”] => string(79) “/2019/05/ 18/HIEU-HING-TRanh-Ve5CDF5F74C80EE_6494BCB4C4211A4DF0CA3101E9E647E4.jpg “[” Small_icon “] => String (71)” fake_id”] => int(24) [“tag_icon”] => string(1) “7” [“sort”] => int(9) [“level”] => int(2) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => chuỗi(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“60f157c706941db2468b58ab”] => array( 11) { [“_id”] => object(MongoId)#87 (1) { [“$id”] => string(24) “60f157c706941db2468b58ab” } [“name”] => string(35) “Ngày thương mại binh liệt sĩ 27/7” [“url_friend”] => string(34) “/ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-c80” [“tag_icon”] => string(0) “” [ “image”] => string(52) “/2021/07/16/thiep-ngay-thuong-binh-liet-sy_3b437.jpg” [“small_icon”] => string(59) “/2021/07/16 /ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7_8433f.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(80) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int (1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(9) } [“5ca8003b06941d5c128b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#91 (1) { [“$id”] => string(24) “5ca8003b06941d5c128b4569” } [“name”] => string(19) “Tạo avatar trực tuyến” [ “url_friend”] => string(26) “/tao-avatar-online-54.html” [“image”] => string(79) “/2019/05/18/tao-avatar-online5cdf6d5699afd_cb6f5e0a74ab55c850d28d4b29ba7bed.jpg” [ “small_icon”] => chuỗi(72) “/2020/02/06/avatar-min5e3bb8853fa09_34169f206e8c05bb51117bda7e7a4241.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(5) [“tag_icon”] => string(0) “” [” sắp xếp”] => int(8) [“cấp độ”] => int(2) [“cha mẹ”] => mảng(4) { [“_id”] => chuỗi(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“tên” ] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5f311ade06941d49058b4c46”] => array(11) { [“_id “] => object(MongoId)#94 (1) { [“$id”] => string(24) “5f311ade06941d49058b4c46” } [“name”] => string(26) “Thiệp Vu Lan Báo Hiếu” [” url_friend”] => string(26) “/thiep-vu-lan-bao-hieu-c64” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(43) “/2020/08/10/thiep-vu-lan-bao-hieu_440ec.jpg” [“small_icon”] => string(26 ) “/2020/08/10/icon_3d04e.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(64) [“parent”] => array(4) { [“_id “] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37 ) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(8) } [“5ca6231b06941d9b218b456a”] => mảng(12) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#95 (1) { [“$id”] => string(24) “5ca6231b06941d9b218b456a” } [“name”] => string(25) “Create sinh nhật” [“url_friend”] => string(28) “/tao-thiep-sinh-nhat-47.html” [“hình ảnh”] => string(77) “/2019/04/05/thiep-sinh-nhat5ca6bf3d59287_1589fc871a92571e6dd33251e674c105.jpg” [“small_icon”] => string(66) “/2019/10/28/hpbd5db6cb2a2c36c_8ab7de7b931018ad59d597909b089cd6.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(1) [“tag_icon”] => string(1) “6” [“seo_url”] => string(28) “/tao-thiep-sinh-nhat-47.html” [“sắp xếp”] => int(7) [“cấp độ”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“name”] => string(11) “Sinh nhật” [“status “] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } } [“5caac97406941d320a8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#93 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5caac97406941d320a8b4569” } [“tên”] => string(19) “Create Poster Online” [“url_friend”] => string(26) “/tao-poster-online-55.html” [“image”] => string(79) “/2019/05/18 /tao-poster-online5cdf6ce896d03_d5849c9a489daaa0d89b932de2d9e9b4.jpg” [“small_icon”] => string(72) “/2020/02/06/poster-min5e3bb87492058_5f679c04d9b492ad7b9ffa74779b0b0e.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(6) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(7) [“level”] => int(2) [“parent”] => mảng( 4) { [“_id”] => chuỗi(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“6112414d06941da8278b7d1c”] => array( 11) { [“_id”] => object(MongoId)#96 (1) { [“$id”] => string(24) “6112414d06941da8278b7d1c” } [“name”] => string(23) “Ngày Quốc khánh 2/9” [“url_friend”] => string(24) “/ngay-quoc-khanh-2-9-c81” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(55) “/2021/08/10/thiep-chuc-mung-le-quoc-khanh-2-9_1b22a.jpg” [“small_icon”] => string(36) “/2021/08/10/quoc -khanh-2-9_063ab.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(81) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(7) } [“5ccc04aa06941df31a8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#100 ( 1) { [“$id”] => string(24) “5ccc04aa06941df31a8b4569” } [“name”] => string(17) “Hiệu ứng trong” [“url_friend”] => string(21) “/hieu- ung-xam-74.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(74) “/2019/05/18/hieu-ung-xam5cdf5e0f94978_e84891a603573ac344eda07b6a8962d9.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(69) “/2020/ 02/06/xam-min5e3bb869a8787_b8af864d29c5fa739a23b2bf7b0c6a0b.png” [“trạng thái”] =>int(1) [“fake_id”] => int(27) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(6) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int( 1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5d4920f906941da0638b5612”] => mảng(12) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#101 (1) { [“$id”] => string(24) “5d4920f906941da0638b5612” } [“name”] => string(15) “Tet Trung Thu” [“seo_url”] => string(0) “” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(92) “/2019/08/06/Tao_thiep_trung_thu_truc_tuyen5d492027344af_ec39496da54e07b4be73e4921a0f2800.jpg” [“small_icon”] => string(69) “/2019/10/30/28467235db8eda64f359_080d290b92cd53d62eb5ae9b970c6013.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(29) [“sort”] => int(6) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24 ) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“url_friend”] => chuỗi(18) “/tet-trung-thu-c29” } [“5dbfaf8206941df0098b46c1”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#115 (1) { [“$id “] => chuỗi(24)”5dbfaf8206941df0098b46c1” } [“name”] => string(17) “Bánh sinh nhật” [“url_friend”] => string(19) “/banh-sinh-nhat-c52” [“tag_icon”] => string(0 ) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(78) “/2019/11/04/banh-sinh-nhat-15dbfadef9f851_3a13a9864e9a266dd95731fb6c1cc29c.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(77) “/2019/11/04 /icon-birthday-25dbfadf41df0a_d9c41789ade819541bbcf6183ae05db9.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(52) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“tên”] => string(11) “Sinh nhật” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] =>int(6) } [“5cb55ad906941d24138b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#116 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5cb55ad906941d24138b4569” } [“tên”] => chuỗi(19) “Tạo Lịch Online” [“url_friend”] => chuỗi(24) “/tao-lich-online-57.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(77) “/2019/05/18/tao-lich-online5cdf607570b95_853f31f0326488b8667eadfac53d2560.jpg” [“small_icon”] => string(74) “/2019/10/29/calendar-1005db7e2561989a_c54e02ba0efe5ca96a70fa1bbc955368.png” [“status”] => int( 1) [“fake_id”] => int(22) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(5) [“level”] => int(2) [” cha mẹ”] => mảng(4) { [“_id”] => chuỗi(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“tên”] => string(11) “Công cụ” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5db2baa906941dd3058b4a95”] => mảng( 11) { [“_id”] => object(MongoId)#108 (1) { [“$id”] => string(24) “5db2baa906941dd3058b4a95” } [“name”] => string(13) ” Nói với Em” [“url_friend”] => string(15) “/noi-voi-em-c40” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(76) “/2019 /11/03/thiep-tinh-yeu5dbe164b84c9a_ab280611a5b764d906dae3aabbc84b38.jpg” [“small_icon”] => string(73) ” /2019/11/03/love-icon-15dbe14f491ce3_540ed3a6d9133ed832185d5″statf8.pus1400=>”ngp ) [“fake_id”] => int(40) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” [“name”] => string(18) “Thiệp Tình Yêu” [“status”] => int(1 ) [“fake_id”] => int(31) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(5) } [“5dbfcbf706941d71228b4abb”] => mảng(11) { [” _id”] => object(MongoId)#105 (1) { [“$id”] => string(24) “5dbfcbf706941d71228b4abb” } [“name”] => string(23) “Khung ảnh nhật sinh” [” url_friend”] => string(24) “/khung-anh-sinh-nhat-c53” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(81) “/2019/11 /04/khung-anh-sinh-nhat5dbfcdfcdf4d4_7d01518bef9f1add615cc9ba91a61597.jpg” [“small_icon”] =>string(74) “/2019/11/04/khung-anh-sn5dbfd492ded31_4c5ed32ab1fda551cf154335113ec8e8.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(53) [“parent”] => mảng (4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“name”] => string(11) “Sinh nhật” [“status”] => int(1) [“fake_id”] = > int(38) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(5) } [“625d05f306941d4f2b8b4581”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng( MongoId)#104 (1) { [“$id”] => string(24) “625d05f306941d4f2b8b4581” } [“name”] => string(24) “Create Avatar Sự Kiện” [“parent”] => array( 4) { [“_id”] => chuỗi(24) “606d333a06941dd1158b51bd” [“tên”] =>string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) } [“level”] => int(2) [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(87) [“sort”] => int(5) [“url_friend”] => string(23) “/tao-avatar-su-kien-c87” [ “image”] => string(44) “/2022/04/18/avatar-su-kien-cong-ty_b9fcb.jpg” [“small_icon”] => string(44) “/2022/04/18/avatar -su-kien-cong-ty_440f0.png” [“tag_icon”] => chuỗi(0) “” } [“63073a1306941dc7298b4ae4”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#102 (1) { [“$id”] => string(24) “63073a1306941dc7298b4ae4” } [“name”] => string(28) “Ngày doanh nhân Việt Nam” [“url_friend”] =>string(29) “/ngay-doanh-nhan-viet-nam-c93” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(62) “/2022/08/25/ thiep-chuc-mung-ngay-doanh-nhan-viet-nam_195ff.jpg” [“small_icon”] => string(46) “/2022/08/25/ngay-doanh-nhan-viet-nam_51631.png” [ “status”] => int(1) [“fake_id”] => int(93) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name “] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } [“level”] => int(2) [ “sắp xếp”] => int(5) } [“5cac00eb06941d441d8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#106 (1) { [“$id”] => chuỗi( 24)”5cac00eb06941d441d8b4569″ } [“tên”] => chuỗi(28) “Thông điệp yêu thương” [“url_friend”] => chuỗi(30) “/thong-diep-yeu-thuong-50.html” [“hình ảnh”] => string(83) “/2019/05/18/thong-diep-yeu-thuong5cdf6b735558f_cea6bf893838bcdb0828f918ff345dbc.jpg” [“small_icon”] => string(83) “/2019/11/04/thong-diep-yeu-thuong5dbfd4654e39a_1589b3542f3600552e51c973350a0164 .png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(11) [“tag_icon”] => string(1) “8” [“sort”] => int(4) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) “Hằng ngày” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } } [“5caebc9b06941dfb748b4569”] => mảng(12) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#112 (1) { [“$id”] => chuỗi( 24) “5caebc9b06941dfb748b4569” } [“name”] => string(19) “Create 20/10” [“url_friend”] => string(35) “/tao-thiep-20-10-truc-tuyen-72 .html” [“hình ảnh”] => chuỗi(77) “/2019/05/18/tao-thiep-20-105cdf62781f268_68f36a73578b976e1ee27f3c0507be26.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(67) “/2019/10/30 /woman5db8e8ec4f9c2_2f8eff37e8889dc90dff3fd4ec11904c.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(17) [“tag_icon”] => string(2) “24” [“sort”] => int( 4) [“seo_url”] => chuỗi(0) “” [“cấp độ”] =>int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [” status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } } [“5caeeae906941d6e788b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#111 (1) { [“$id”] => string(24) “5caeeae906941d6e788b4569” } [“name”] => string(18) “Khung ảnh đẹp” [“url_friend”] => string(22) “/khung-anh- dep-56.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(75) “/2019/05/18/khung-anh-dep5cdf61404beb7_368e8ef38493853a8720c9f4f61e741a.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(79) “/2020/02/ 06/khung-anh-dep-min5e3bb85fb695c_c2bb947e5975112086f4dfad088a3d0f.png” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(20) [“tag_icon”] => string(2) “26” [“sort”] => int(4) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5db2babc06941d9a058b4aee”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#107 (1) { [” $id”] => string(24) “5db2babc06941d9a058b4aee” } [“name”] => string(14) ” Talk with Anh” [“url_friend”] => string(16) “/noi-voi-anh-c41 ” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(0) “” [“small_icon”] =>string(73) “/2019/11/04/noi-voi-anh5dbfd3cb87900_76dd037d7572556257c90bcc428edd59.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(41) [“parent”] => mảng (4) { [“_id”] => string(24) “5db2a91906941d15788b46d0” [“name”] => string(18) “Thiệp Tình Yêu” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(31) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(4) } [“5db2c4e306941dd30e8b4962”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng (MongoId)#110 (1) { [“$id”] => string(24) “5db2c4e306941dd30e8b4962” } [“name”] => string(25) “Thiệp mời sinh nhật” [“url_friend”] => string (24) “/thiep-moi-sinh-nhat-c42” [“tag_icon”] => string(0) “”[“hình ảnh”] => chuỗi(77) “/2019/10/28/banner-birthday5db6ec281f3c5_36aac36a64a1508fce65357df21c591b.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(73) “/2019/10/28/birthday-in5db6ebb7cf786_8bae1492ff4cdd6b619″6 [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(42) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085″ [” name”] => string(11) “Sinh nhật” [“tình trạng”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp “] => int(4) } [“624d123406941dbf328b4894”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#109 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “624d123406941dbf328b4894” } [“tên”] => chuỗi(24) “Thư Mời Khai Trương” [“url_friend”] => string(24) “/thu-moi-khai-truong-c85” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string( 44) “/2022/04/06/thu-moi-le-khai-truong_f2293.jpg” [“small_icon”] => string(44) “/2022/04/06/thu-moi-le-khai-truong_ddd2a .png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(85) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “606d333a06941dd1158b51bd ” [“name”] => string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) } [“level”] => int(2 ) [“sắp xếp”] => int(4) } [“5caae7b406941d920d8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#117 (1) { [“$id”] => string(24) “5caae7b406941d920d8b4569” } [“name”] => string(30) “Tạo cảm ơn online” [“url_friend”] => string(32) “/tao-thiep-cam-on- online-71.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(74) “/2019/05/18/thiep-cam-on5cdf6c5b9656b_f938a21d7e0f47a0b3a698f778d09ae8.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(70) “/2019/10/ 28/bd-thank5db6f2155804e_307e66508b219ad2ce1a06ab2c54fcce.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(8) [“tag_icon”] => string(2) “29” [“sort”] = > int(3) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string (13) “Hằng ngày” [“địa vị”] =>int(1) [“fake_id”] => int(30) } } [“5caec51806941dad758b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#113 (1) { [“$id “] => string(24) “5caec51806941dad758b4569” } [“name”] => string(17) “Thiệp Halloween” [“url_friend”] => string(24) “/thiep-halloween-77.html” [” image”] => string(77) “/2019/05/18/thiep-halloween5cdf6235bcfed_631cf73a514745a23de0f1f65e65ce38.jpg” [“small_icon”] => string(76) “/2019/10/26/icon-halloween5db446bc307edbc_e9581b39″d74bb56″ status”] => int(1) [“fake_id”] => int(18) [“tag_icon”] => string(2) “21” [“sort”] => int(3) [“level”] => int(2) [“cha mẹ”] =>mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [” fake_id”] => int(37) } } [“5ccc02cf06941d4c1a8b4573”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#114 (1) { [“$id”] => chuỗi( 24) “5ccc02cf06941d4c1a8b4573” } [“tên”] => chuỗi(25) “Hiệu ứng chữ, ảnh” [“url_friend”] => chuỗi(25) “/hieu-ung-chu-anh-65.html” [ “image”] => string(78) “/2019/05/18/hieu-ung-chu-anh5cdf5e6d421c3_60e25bb266c5196e52f83f2690eaeb99.jpg” [“small_icon”] => string(78) “/2020/02/06/hieu-ung -chu-min5e3bb8559c280_9b28c748da9d3508f42a257d59a3b5ac.png” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(26) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(3) [“level”] => int(2) [“parent”] = > array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id” ] => int(36) } } [“5db2c52306941d7a0f8b48f0”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#122 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db2c52306941d7a0f8b48f0” } [“name”] => string(29) “Thiệp cảm ơn sinh nhật” [“url_friend”] => string(27) “/thiep-cam-on-sinh-nhat-c43” [“tag_icon “] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(76) “/2019/10/28/birthday-thank5db6ed540f50d_6589cf75ff8c3175f553c0d77456fd60.jpg” [“small_icon”] => string(70) “/2019/10/28/bd-thank5db6ed2ef0b9a_765a887d4227d8e3260f43a5ef1fde0b.png” [“status”] => int(1) [ “fake_id”] => int(43) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“name”] => string(11) “Sinh nhật ” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(3) } [“5eb5136f06941dae0f8b783b “] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#120 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5eb5136f06941dae0f8b783b” } [“tên”] => chuỗi (22) “Thiệp chúc tân gia” [“url_friend”] => string(22) “/thiep-moi-tan-gia-c59” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(75) “/2020/05/08 /thiep-tan-gia5eb51129e8842_dbf39e9d9b4265ec57a5ff477829a06e.jpg” [“small_icon”] => string(74) ” /2020/05/08/tan-gia-icon5eb5112e3aca3_233711fceddf4dafb5d73f05b1693″e7″infaket”9. “] => int(59) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2b41f06941d9a058b4573” [“name”] => string(18) “Tiệp Gia đình” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(39) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(3) } [“624d0fa906941db7308b490d” ] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#119 (1) { [“$id”] => string(24) “624d0fa906941db7308b490d” } [“name”] => string(33) “Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty” [“url_friend”] => string(30) “/ky-niem- thanh-lap-cong-ty-c84” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(53) “/2022/04/06/thiep-ky-niem-thanh- lap-cong-ty_540bf.jpg” [“small_icon”] => string(53) “/2022/04/06/thiep-ky-niem-thanh-lap-cong-ty_000bd.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(84) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “606d333a06941dd1158b51bd” [“name”] => string( 19) “Góc Doanh Nghiệp” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(3) } [“5cac622906941d23488b4576”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#118 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) ” 5cac622906941d23488b4576″ } [“tên”] => chuỗi(20) “Thiệp mừng 20/11” [“url_friend”] => chuỗi(25) “/thiep-mung-20-11-49.html” [“hình ảnh” ] => string(78) “/2019/05/18/thiep-mung-20-115cdf6b2a9692a_711fde0acfd06d2dc39f998a3bab4406.jpg” [“small_icon”] => string(76) “/2019/10/28/giao-vien-icon5db6cd830bb0f_f1882a6288eecf4cc129f6cf0543278a. png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(12) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sắp xếp”] => int(2) [” cấp”] => int(2) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] =>string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } } [ “5caee1c606941d94778b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#124 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5caee1c606941d94778b4569” } [“tên”] = > string(20) “Create Cover Facebook” [“url_friend”] => string(27) “/tao-cover-facebook-45.html” [“image”] => string(80) “/2019/05/ 18/tao-cover-facebook5cdf619159b4a_74f9b4265a02d21c388a442c492bff3b.jpg” [“small_icon”] => string(69) “/2019/11/01/icon-fb5dbbe5b968cb2_ace40167c4776c10c5862975813a271d.png” [“status”] => int(1) [“fake_id” ] => int(19) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(2) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [” 5cb0114006941d06148b4569″] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#258 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5cb0114006941d06148b4569” } [“tên”] => string(18) “Ghép ảnh trực tuyến” [“url_friend”] => string(24) “/ghep-anh-online-59.html” [“image”] => string(77) “/2019/05/18 /ghep-anh-online5cdf60c0a462f_af8552b6ed91794e366a410513664051.jpg” [“small_icon”] => string(81) “/2020/02/06/ghep-anh-online-min5e3bb84b5b515_16537a93ed274c8344c5a267806f3c29.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(21) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(2) [“level”] => int(2) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5db2c71606941d4d128b4697”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId)#259 (1) { [“$id”] => string(24) “5db2c71606941d4d128b4697” } [“name”] => string(19) “Sinh nhật cho bé ” [“url_friend”] => string(21) “/sinh-nhat-cho-be-c44” [“tag_icon”] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(74) “/2019/10/28/sinh-nhat-be5db6f1ca36689_f1103179fa6cbcc5b16ee5ec1d060ffa.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(71) “/2019 /10/28/babe-icon5db6f150e6bb7_8ba0c93fd78dc3a409e6c60db1847ddc.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(44) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“name”] => string(11) “Sinh nhật” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“level “] => int(2) [“sắp xếp”] => int(2) } [“5db68ac306941d99338b4c48”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#260 (1) { [ “$id”] => chuỗi(24) “5db68ac306941d99338b4c48” } [“tên”] => string(19) “Thiệp ngày mới” [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) ” Hằng ngày” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } [“level”] => int(2) [“status”] => int(1) [” fake_id”] => int(45) [“sort”] => int(2) [“image”] => string(0) “” [“small_icon”] => string(70) “/2019/10/ 28/icon-evd5db6f34565563_4d3be3756853dd2c9ed93d0897bf91bc.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend”] => string(19) “/thiep-ngay-moi-c45” } [“5dbbf30706941d3e478b49be”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#261 (1) { [“$id”] =>string(24) “5dbbf30706941d3e478b49be” } [“name”] => string(21) “Thiệp mời cưới” [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5cac6a1d06941d87498b4569” [“name”] => string(15) “hiệp cưới” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(13) } [“level”] => int(2) [ “status”] => int(1) [“fake_id”] => int(47) [“sort”] => int(2) [“image”] => string(73) “/2019/11/01 /banner-cuoi5dbc05335292a_729ed2761944b171cea690f2662411b2.jpg” [“small_icon”] => string(73) “/2019/11/01/icon-cuoi-15dbc04c504253_20b7469cd2e2e0c954f34e4c2fa81854.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend “] => chuỗi(19)”/thiep-moi-cuoi-c47” } [“5f6d6b9406941d98788b5697”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#262 (1) { [“$id”] => chuỗi(24 ) “5f6d6b9406941d98788b5697” } [“tên”] => chuỗi(21) “hiệp đầy tháng” [“url_friend”] => chuỗi(20) “/thiep-day-thang-c66” [“tag_icon”] => chuỗi (0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(37) “/2020/09/25/thiep-day-thang_9d770.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(37) “/2020/09/25 /thiep-day-thang_a4d25.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(66) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2b41f06941d9a058b4573” [“tên”] => string(18) “hiệp gia đình” [“trạng thái”] =>int(1) [“fake_id”] => int(39) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(2) } [“62ac253a06941ded3b8b491e”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#263 (1) { [“$id”] => string(24) “62ac253a06941ded3b8b491e” } [“name”] => string(14) “Góc Vinh Danh” [“url_friend”] => string(18) “/goc-vinh-danh-c90” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(74) “/2022/06 /17/thiep-khung-vinh-danh-cho-ca-nhan-nhan-vien-xuat-sac_38381.jpg” [“small_icon”] => string(35) ” /2022/06/17/cup-vinh- danh_c9426.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(90) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “606d333a06941dd1158b51bd” [“name”] => string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) } [“level”] => int( 2) [“sắp xếp”] => int(2) } [“5caaf54306941d760f8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#264 (1) { [“$id”] = > string(24) “5caaf54306941d760f8b4569” } [“name”] => string(24) “Thiệp chúc ngủ ngon” [“url_friend”] => string(28) “/thiep-chuc-ngu-ngon-76.html ” [“hình ảnh”] => chuỗi(81) “/2019/05/18/thiep-chuc-ngu-ngon5cdf6c091b8c9_260f2ba50d152d8058141c43a9780e3e.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(77) “/2019/10/28/good -ngint-icon5db6c7af1f74c_9ce3ba8e8bc6839929bd106ed8d98512.png” [“trạng thái”] =>int(1) [“fake_id”] => int(9) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sort”] => int(1) [“level”] => int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) “Hằng ngày” [“status”] => int( 1) [“fake_id”] => int(30) } } [“5ccbbf4806941da20d8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#265 (1) { [“$id”] => string(24) “5ccbbf4806941da20d8b4569” } [“name”] => string(18) “Chế ảnh trực tuyến” [“url_friend”] => string(23) “/che-anh-online-67.html” [ “hình ảnh”] => chuỗi(76) “/2019/05/18/che-anh-online5cdf5ecf2f5de_b7e88c38bd7b1406f7bca38163c3947a.jpg” [“small_icon”] => string(73) “/2020/02/06/anh-che-min5e3bb8418e6fc_735847d0791a922ce235b8db63107b91.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(25) [“tag_icon “] => chuỗi(0) “” [“sắp xếp”] => int(1) [“cấp độ”] => int(2) [“cha mẹ”] => mảng(4) { [“_id”] = > string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“tên”] => string(11) “Công cụ” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5db6f67d06941d96108b488b “] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#266 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5db6f67d06941d96108b488b” } [“tên”] => chuỗi (20) “Sinh nhật công ty” [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] =>string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“tên”] => string(11) “Sinh nhật” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“cấp độ”] => int(2) [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(46) [“sort”] => int(1) [“image”] => string(0) “” [“small_icon”] => string(74) “/2019/10/30/birthday-min5db8e8454df00_a884deff4d555fd1b4503220ad5e1e51.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend”] => string(22 ) “/sinh-nhat-cong-ty-c46” } [“5dbbf36806941d3e478b4a38”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#267 (1) { [“$id”] = > chuỗi(24) “5dbbf36806941d3e478b4a38” } [“tên”] => chuỗi(17) “Thiệp cảm ơn” [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5cac6a1d06941d87498b4569” [“name”] => string(15) “Thiệp cưới” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(13) } [“level”] => int(2) [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(49 ) [“sort”] => int(1) [“image”] => string(76) “/2019/11/01/wedding-banner5dbc389a24c21_b1d39cb1a9755650d56905bcd8ec55f9.jpg” [“small_icon”] => string(80) “/ 2019/11/01/icon-wedding-thank5dbc385f445ef_db9ae9967050a99552e4d0c89eedf3e8.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend”] => string(17) “/thiep-cam-on-c49” } [ “5fcdd73706941d78608b4a18”] => mảng(11) { [“_id”] => object(MongoId)#268 (1) { [“$id”] => string(24) “5fcdd73706941d78608b4a18” } [“name”] => string(29) “Ngày quân đội NDVN 22/12” [ “url_friend”] => string(36) “/ngay-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-c68” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string( 69) “/2020/12/07/thiep-chuc-mung-ngay-quan-doi-nhan-dan-viet-nam_ec886.jpg” [“small_icon”] => string(48) “/2020/12/07 /quan-doi-nhan-dan-viet-nam_afb0f.png” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(68) [“cha mẹ”] => mảng(4) { [ “_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [“status”] => int(1) [“fake_id”] =>int(37) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(1) } [“625a33d506941db44e8b4613”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId )#269 (1) { [“$id”] => string(24) “625a33d506941db44e8b4613” } [“name”] => string(33) “Giấy chứng nhận nhận” [“url_friend”] => string(32 ) “/giay-chung-nhan-cert-c86” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(69) ” /2022/04/16/tao-giay-chung -nhan-chứng-bang-khen-online_287ec.jpg” [“small_icon”] => string(69) “/2022/04/16/tao-giay-chung-nhan-cert-bang-khen-online_6c738.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(86) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] =>string(24) “606d333a06941dd1158b51bd” [“name”] => string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(76) } [“level” ] => int(2) [“sắp xếp”] => int(1) } [“62f5d92e06941d8d228b458c”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#270 (1) { [” $id”] => string(24) “62f5d92e06941d8d228b458c” } [“name”] => string(18) “Tiệp Thôi Nôi” [“url_friend”] => string(19) “/thiep-thoi-noi-c92 ” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(36) “/2022/08/12/thiep-thoi-noi_19bab.jpg” [“small_icon”] => string( 26) “/2022/08/12/baby_76a85.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] =>int(92) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2b41f06941d9a058b4573” [“name”] => string(18) “Thiệp Gia đình” [“status” ] => int(1) [“fake_id”] => int(39) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(1) } [“5caad33806941d4c0b8b4569”] => mảng (11) { [“_id”] => object(MongoId)#271 (1) { [“$id”] => string(24) “5caad33806941d4c0b8b4569” } [“name”] => string(23) “Thiệp chúc may mắn” [“url_friend”] => string(27) “/thiep-chuc-may-man-75.html” [“image”] => string(95) “/2019/05/18/thiep- chuc-may-man-259afcaaa961e35cdf6c92a405f_8f15addf30c0bc43ea62c15a306d351c.jpg” [“small_icon”] => string(72) “/2019/10/28/lucky-icon5db6f2e6b8c88_77ebb4da91d78af1c7cbe0162b55be20.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(7) [“tag_icon”] => string(0) “” [” sắp xếp”] => int(0) [“cấp độ”] => int(2) [“cha mẹ”] => mảng(4) { [“_id”] => chuỗi(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“tên” ] => string(13) “Hằng ngày” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } } [“5cae969906941da7718b4569”] => array(11) { [“_id “] => object(MongoId)#272 (1) { [“$id”] => string(24) “5cae969906941da7718b4569” } [“name”] => string(19) “Thiệp giáng sinh” [“url_friend” ] => string(29) “/tao-thiep-giang-sinh-53.html” [“hình ảnh”] => chuỗi(78) “/2019/05/18/thiep-giang-sinh5cdf631b8aa1f_9494da5fa739ba68625562607566b2ec.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(69) “/2019/10/28/icon-me5db6f61c5adeb_eb15ed03495″10/28/icon-me5db6f61c5adeb_eb15ed03495″10/28″p8″ status”] => int(1) [“fake_id”] => int(15) [“tag_icon”] => string(0) “” [“sắp xếp”] => int(0) [“level”] = > int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2abae06941d887b8b458c” [“name”] => string(24) ” Sự Kiện & Lễ Tết” [ “status”] => int(1) [“fake_id”] => int(37) } } [“5ccc0ae006941d671c8b4569”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#273 (1 ) { [“$id”] => chuỗi(24) “5ccc0ae006941d671c8b4569”} [“tên”] => chuỗi(24) “Tạo chứng nhận vui” [“url_friend”] => chuỗi(23) “/chung-nhan-vui-60.html” [“hình ảnh”] => chuỗi( 76) “/2019/05/18/chung-nhan-vui5cdf5d9a668d9_7e0a91d4990424e6b4c1c3e47f993757.jpg” [“small_icon”] => string(80) “/2020/02/06/chung-nhan-vui-min5e3bb82fc317a_32a50958995eb55a66aab2c6e31d9f42.png” [“status “] => int(1) [“fake_id”] => int(28) [“tag_icon”] => string(1) “5” [“sắp xếp”] => int(0) [“level”] = > int(2) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ” [“status” ] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } } [“5dbbf32906941d3e478b49db”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#274 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5dbbf32906941d3e478b49db” } [“tên”] => string(21) “Kỷ niệm cưới” [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5cac6a1d06941d87498b4569” [“name”] => string(15) “Thiệp cưới” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(13) } [“level”] => int(2) [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(48) [“sort”] => int(0) [“image”] => string(78) “/2019/11/01/banner-wedding-25dbc3bed1b656_a2c09f5fe356e39b35132ae15f91a964.jpg” [“small_icon”] = > chuỗi(77) “/2019/11/01/icon-wedding-au5dbc3ba683417_75c6d388f229299e9de839722d71da31.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend”] => string(17) “/ky-niem-cuoi-c48” } [“5dcb532006941d67148b46ed”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#275 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5dcb532006941d67148b46ed” } [“tên”] => string(24) “Sinh nhật hài hước” [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ac2906941d6b728b5085” [“name”] => string(11) ” Sinh nhật” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“level”] => int(2) [“status”] => int(1) [” fake_id”] => int(54) [“sắp xếp”] => int(0) [“hình ảnh”] =>string(75) “/2019/11/13/sinh-nhat-bua5dcb544c1c05f_a9dbd3e5bae6cb8c688e29079db90458.jpg” [“small_icon”] => string(72) “/2019/11/13/icon-funny5dcb5aa42c988_a2850d918b78fdeba01840e0b1426747.png” [“tag_icon”] => string(0) “” [“url_friend”] => string(23) “/sinh-nhat-hai-huoc-c54” } [“5e61cdd306941dbc568b7188”] => array(11) { [“_id”] = > object(MongoId)#276 (1) { [“$id”] => string(24) “5e61cdd306941dbc568b7188” } [“name”] => string(12) “Mẹ và Bé” [“url_friend”] => string(13) “/me-va-be-c57” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(70) “/2020/03/06/me-va- be5e61cc1043c79_edfa37e4b6c88c416fa129ec02d318b7.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(70) “/2020/03/06/me-va-be5e61cc16ce53c_37857b25f6dc6eb97cf7e6055394cd3e.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(57) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “5db2b41f06941d9a058b4573” [“name”] => string(18) “Thiệp Gia đình” [“status”] => int(1) [” fake_id”] => int(39) } [“level”] => int(2) [“sort”] => int(0) } [“62bc047306941dca508b4698”] => array(11) { [“_id”] => object(MongoId)#277 (1) { [“$id”] => string(24) “62bc047306941dca508b4698” } [“name”] => string(26) “Banner Sự kiện, Sự kiện” [“url_friend” ] => string(26) “/banner-su-kien-events-c91” [“tag_icon”] =>chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(53) “/2022/06/29/banner-backdrop-su-kien-cong-ty_92e55.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(36) “/2022/06/29/banner-su-kien_b6431.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(91) [“parent”] => array(4) { [“_id”] => string(24) “606d333a06941dd1158b51bd” [“name”] => string(19) “Góc Doanh Nghiệp” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int( 76) } [“cấp độ”] => int(2) [“sắp xếp”] => int(0) } [“5eccc34406941d83298b5447”] => mảng(10) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)# 278 (1) { [“$id”] => string(24) “5eccc34406941d83298b5447” } [“name”] => string(30) “Hiệp hội 1, đầu tháng”[“url_friend”] => string(27) “/thiep-mung-1-dau-thang-c62” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(77) ” /2020/05/26/thiep-dau-thang5eccc164c1b59_00ecc40a09c720c735b8b268b83cf082.jpg” [“small_icon”] => string(82) “/2020/05/26/icon-thiep-dau-thang5eccc16858c94_1fe6a2c8f248db2dd3d2327f3394b519.png” [“status”] = > int(1) [“fake_id”] => int(62) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string (13) “Hằng ngày” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } [“level”] => int(2) } [“5f1a699906941dcc308b6712”] => mảng (10) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#279 (1) { [“$id”] => string(24) “5f1a699906941dcc308b6712” } [“name”] => string(19) “Thiệp ngày đầy” [“url_friend”] => string(19) “/thiep-ngay-ram-c63 ” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(76) “/2020/07/24/thiep-ngay-ram5f1a66001721d_e73671238de5dff8ac96f95369fa899e.jpg” [“small_icon”] => string( 66) “/2020/07/24/icon5f1a660597f17_39b7968aed48051563c957340f419768.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(63) [“parent”] => mảng(4) { [” _id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) “Hằng ngày” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } [“cấp độ”] => int(2) } [“5f51a56006941d2e568b4c40”] => mảng(10) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#280 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5f51a56006941d2e568b4c40” } [“tên”] => string(23) “Tạo video sinh nhật” [“url_friend”] => string(24) “/tao-video-sinh-nhat-c65” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh” ] => string(53) “/2020/09/04/thiep-video-chuc-mung-sinh-nhat_a7690.jpg” [“small_icon”] => string(32) “/2020/09/04/icon- video_b4862.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(65) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) ” 5db2ac2906941d6b728b5085″ [“tên”] => chuỗi(11) “Sinh nhật” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(38) } [“cấp độ”] => int(2) } [“5fb769b506941d7e2e8b7007”] => mảng(10) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#281 (1) { [ “$id”] => string(24) “5fb769b506941d7e2e8b7007” } [“name”] => string(30) “Thiệp, thỉnh mời” [“url_friend”] => string(26) “/thiep-thinh- thiep-moi-c67” [“tag_icon”] => string(0) “” [“image”] => string(43) “/2020/11/20/thiep-thinh-thiep-moi_eadb1.jpg” [” small_icon”] => string(48) “/2020/11/20/icon-thiep-thinh-thiep-moi_59ca9.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(67 ) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) “Hằng ngày” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } [“level”] => int(2) } [“6012992d06941db6538b4626”] => array(10) { [“_id”] => object(MongoId)#282 (1) { [“$id”] => string(24) “6012992d06941db6538b4626” } [“name”] => string(18) “Hiệu ứng video” [ “url_friend”] => string(15) “/hieu-ung-video” [“tag_icon”] => string(1) “8” [“image”] => string(0) “” [“small_icon”] => string(27) “/2022/05/25/video_8dae4.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(69) [“parent”] => array(4 ) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“name”] => string(11) “Công cụ”[“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } [“level”] => int(2) } [“6046eb1806941dd9638b6160”] => array(10) { [“_id “] => object(MongoId)#283 (1) { [“$id”] => string(24) “6046eb1806941dd9638b6160” } [“name”] => string(23) “Thông báo nghỉ lễ” [“url_friend “] => chuỗi(22) “/thong-bao-nghi-le-c74” [“tag_icon”] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(39) “/2021/03/ 09/thong-bao-nghi-le_5dc23.jpg” [“small_icon”] => string(39) “/2021/03/09/thong-bao-nghi-le_a8563.png” [“status”] => int( 1) [“fake_id”] => int(74) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2635906941d233b8b4a2f” [“name”] => string(13) “Hang day” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(30) } [“level”] => int(2) } [” 628df3fa06941db33f8b4687″] => mảng(10) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#284 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “628df3fa06941db33f8b4687” } [“tên”] => string(17) “Phieu Bé Ngoan” [“url_friend”] => string(19) “/phieu-be-ngoan-c89” [“tag_icon”] => string(0) “” [“hình ảnh”] => string(36) “/2022/05/25/phieu-be-ngoan_e8e2b.jpg” [“small_icon”] => string(36) “/2022/05/25/phieu-be-ngoan_ab65d.png” [“status “] => int(1) [“fake_id”] => int(89) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5db2ab5306941d6b728b4fb1” [“tên”] => string(11) “Công cụ” [“trạng thái”] => int(1) [“fake_id”] => int(36) } [“cấp độ”] => int(2 ) } [“5dbfa6e906941df0028b48ae”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#285 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) “5dbfa6e906941df0028b48ae” } [“tên “] => string(26) “Bánh sinh nhật chữ” [“url_friend”] => string(26) “/banh-sinh-nhat-in-chu-c50” [“tag_icon”] => string(0 ) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(89) “/2019/11/04/viet-ten-len-banh-sinh-nhat5dbfa5901b079_047255acd42f769d01f86556f658cfa8.jpg” [“small_icon”] => chuỗi(75) “/2019 /11/04/icon-birthday5dbfa595ca709_29edd5d1227c97a975a5cceb09c5c696.png” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(50) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5dbfaf8206941df0098b46c1” [“name” ] => string(17) “Bánh sinh nhật” [“tình trạng”] => int(1) [“fake_id”] => int(52) } [“cấp độ”] => int(3) [“sắp xếp” ] => int(4) } [“5dbfaa0506941dc6068b46b2”] => mảng(11) { [“_id”] => đối tượng(MongoId)#286 (1) { [“$id”] => chuỗi(24) ” 5dbfaa0506941dc6068b46b2″ } [“tên”] => chuỗi(26) “Bánh sinh nhật trong ảnh” [“url_friend”] => chuỗi(26) “/banh-sinh-nhat-trong-anh-c51” [“tag_icon” ] => chuỗi(0) “” [“hình ảnh”] => chuỗi(84) “/2019/11/04/banh-sinh-nhat-in-hinh5dbfa9cf7f68a_38cb61815f47f0a9f58193596e1b2514.jpg” [“small_icon”] => string(77) “/2019/11/04/icon-birthday-25dbfa9d328422_3a24e0362dd6d2f00f7bdecb51918b97.png” [“status” ] => int(1) [“fake_id”] => int(51) [“parent”] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5dbfaf8206941df0098b46c1” [“name”] = > string(17) “Bánh sinh nhật” [“status”] => int(1) [“fake_id”] => int(52) } [“level”] => int(3) [“sort”] = > int(3) } }] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5dbfaf8206941df0098b46c1” [“name”] => string(17) “Bánh sinh nhật” [“status”] => int(1) [ “fake_id”] => int(52) } [“cấp độ”] => int(3) [“sắp xếp”] => int(3) } }] => mảng(4) { [“_id”] => string(24) “5dbfaf8206941df0098b46c1” [“name”] => string(17) “Bánh sinh nhật” [“status”] => int(1) [ “fake_id”] => int(52) } [“cấp độ”] => int(3) [“sắp xếp”] => int(3) } }

  1. Trang chủ
  2. Thiệp cưới

Thiệp cưới

Mọi người đều có thể cố gắng tạo ra những đám cưới ẹp, tạo ra những lời mời đám cưới trực tuyến, cùng các hiệu ứng khung ảnh cưới ẹp hospr Miễn phí. Các tiện ích được thiết kế cho giao diện thân thiện, giúp mọi người dễ dàng sử dụng để tạo ra các bức tranh ghép, ảnh cưới đ.

Tạo tiệc cưới trực tuyến phong cách hoa sang trọng

Tạo tiệc cưới trực tuyến phong cách hoa sang trọng

Tạo video đón đám cưới hoa màu vàng với ảnh và tên

Tạo video đón đám cưới hoa màu vàng với ảnh và tên

Mẫu video cưới Save the Date màu kem vintage nhẹ nhàng

Mẫu video cưới Save the Date màu kem vintage nhẹ nhàng

Tạo video mời cưới đẹp lãng mạn với ảnh của bạn

Tạo video mời cưới đẹp lãng mạn với ảnh của bạn

Tạo video mời cưới phong cách hoa hiện đại

Tạo video mời cưới phong cách hoa hiện đại

Thiết kế thiệp mời cưới 2022 nền hoa tinh tế độc lạ

Thiết kế thiệp mời cưới 2022 nền hoa tinh tế độc lạ

Làm khách mời cưới sang trọng lạ lẫm với nội dung của bạn

Làm khách mời cưới sang trọng lạ lẫm với nội dung của bạn

Mẫu tiệc cưới trực tuyến miễn phí

Mẫu tiệc cưới trực tuyến miễn phí

Viết kỷ niệm ngày cưới mẫu hoa tinh tế

Viết kỷ niệm ngày cưới mẫu hoa tinh tế

Mẫu kỷ niệm ngày cưới độc đáo với ảnh và lời chúc

Mẫu kỷ niệm ngày cưới độc đáo với ảnh và lời chúc

2020-2016 2017-2018 2017-2020 2017-2018 2017-2018 2017

2020-2016 2017-2018 2017-2020 2017-2018 2017-2018 2017

Tạo mới kỷ niệm cưới mẫu hoa hồng lãng mạn

Tạo mới kỷ niệm cưới mẫu hoa hồng lãng mạn

Tạo đám cưới, lời mời đám cưới đẹp với ảnh

Tạo đám cưới, lời mời đám cưới đẹp với ảnh

Thiệp cưới online mẫu hoa xanh sang trọng, độc đáo

Thiệp cưới online mẫu hoa xanh sang trọng, độc đáo

Viết thư mời đám cưới trực tuyến với ảnh của bạn

Viết thư mời đám cưới trực tuyến với ảnh của bạn

Thiệp cưới hoa Tulpe đẹp tinh tế

Thiệp cưới hoa Tulpe đẹp tinh tế

Gửi lời đám cưới mời mẫu ngắm hoa đẹp lãng mạn

Gửi lời đám cưới mời mẫu ngắm hoa đẹp lãng mạn

Mẫu đám cưới màu vàng sang trọng

Mẫu đám cưới màu vàng sang trọng

  • 1 – 18/43
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Google Traction

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách tạo thiệp cưới online, ghép ảnh thiệp cưới online mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách dùng máy ảnh DSLR làm webcam mới nhất 2023

Cách dùng máy ảnh DSLR làm webcam – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn….

[Kách Hay] Hướng dẫn tách ảnh ra khỏi nền bằng Photoshop mới nhất 2023

Hướng dẫn tách ảnh ra khỏi nền bằng Photoshop – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách download ảnh từ iCloud mới nhất 2023

Cách download ảnh từ iCloud – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng…

[Kách Hay] Hướng dẫn sử dụng máy ảnh P.1 (Khẩu độ & độ sâu trường ảnh) mới nhất 2023

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh P.1 (Khẩu độ & độ sâu trường ảnh) – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…

[Kách Hay] Cách ghép nhiều ảnh nhỏ thành một ảnh khác mới nhất 2023

Cách ghép nhiều ảnh nhỏ thành một ảnh khác – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Hướng dẫn thay đổi Background ảnh đẹp, chi tiết và dễ học bằng Photoshop mới nhất 2023

Hướng dẫn thay đổi Background ảnh đẹp, chi tiết và dễ học bằng Photoshop – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…