[Kách chơi] Ngành quản trị kinh doanh là gì? Học trường nào? Ra làm gì? mới nhất 2023

Ngành quản trị kinh doanh là gì? Học trường nào? Ra làm gì? – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

08/11/2022

11772

Học quản trị kinh doanh xong có thể ứng tuyển vào những vị trí nào?

Quản trị kinh doanh là một ngành học rộng với nhiều lĩnh vực đặc biệt. Quản trị kinh doanh thường đề cập đến các môn học kinh doanh tổng quát, nhưng cũng có nhiều môn học hẹp hơn như quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị kinh doanh thương mại… vị trí bạn đang tìm kiếm có thể ứng tuyển sau khi tốt nghiệp?

gx3fkx6vod6etppt4l1t20220811023918_thump

Quản trị kinh doanh là một trong những ngành nghề “lên ngôi” trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0

Học quản trị kinh doanh ra trường làm việc ở đâu?

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh cơ hội nghề nghiệp rất rộng mở, sinh viên có thể làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau trong các tập đoàn, công ty sản xuất, công ty thương mại, tổ chức, siêu thị như: phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng hỗ trợ – xử lý khách hàng, phòng kinh doanh , phòng nhân sự… .với các vị trí trưởng phòng, văn thư, thư ký và nhiều vị trí quản lý khác.

Sinh viên tốt nghiệp kinh doanh có cơ hội trở thành CEO hành chính, tổng giám đốc, người tự khởi nghiệp, nhà đàm phán, chuyên gia lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, v.v.

Bắt đầu và điều hành doanh nghiệp của riêng bạn.

Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông.

Abhängig von ihren Stärken, Interessen und Wünschen entscheiden sich die Studierenden für eine Tätigkeit in den oben genannten Abteilungen. Die oben genannten Abteilungen und Abteilungen haben unterschiedliche Namen, sind jedoch im Arbeitsprozess miteinander verbunden. Diejenigen, die die Arbeit aller oben genannten Abteilungen kennen, sind von großem Vorteil.

gyc9trdx3qgxickpxukj20220811023522_thump

         Ein Bachelor of Business Administration ist wirklich wertvoll, ein „Reisepass“, um jungen Menschen zu helfen, sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt zu positionieren.

Welche Positionen kann ich nach dem BWL-Studium einnehmen?

Durch die obige Analyse kennen Sie wahrscheinlich die Berufsposition eines Betriebswirtschaftlers. Was mache ich mit einem BWL-Studium? Lassen Sie uns die spezifischen Positionen in jeder Abteilung analysieren.

In der Verkaufsabteilung:

 • Businessplan- und Strategiespezialist
 • Geschäftsmann,
 • Trợ lý kinh doanh (sale admin),
 • Nhân viên phát triển thị trường,
 • Trưởng phòng kinh doanh,
 • Giám sát kinh doanh (sale supervisor)
 • Quản lý kinh doanh khu vực (sale area manager),
 • Quản lý kinh doanh vùng (Regional sale manager),
 • Giám đốc kinh doanh (sale director),
 • Giám đốc nhãn hàng…

Tại phòng Marketing:

 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Chuyên viên Quản trị các kênh truyền thông: Mạng xã hội, Website, TMĐT,…
 • Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng
 • Chuyên viên tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực Marketing
 • Giảng dạy, nghiên cứu về Quản trị Marketing, Marketing
 • Trưởng/phó phòng kinh doanh, phòng Marketing
 • Giám đốc Marketing

Tại phòng Sale:

 • Chuyên viên sale 
 • Chuyên viên bán hàng trực tiếp
 • Nhân viên trưng bày
 • Ausstellungsleiter,

In der Personalabteilung

 • Personalmanagement und Trainingsspezialist,
 •  Rekrutierungsspezialist
 • Leiter oder stellvertretender Leiter der Personalabteilung,
 •  Personalleiter,…

8wa4kgn1lmhmv1385b2j20220811023607_thump

Oben sind einige Stellenangebote aufgeführt, die ein Bachelor of Business Administration in Betracht ziehen und in Betracht ziehen kann. Darüber hinaus kannst du je nach deiner Ausrichtung sowie den Jobchancen auch eine Ausbildung zum Personalfachmann oder zur kaufmännischen Leitung übernehmen. Sie können auf die Top-Jobs in der Gastronomie und Hotellerie verweisen, sodass Sie sich bei Interesse an diesem Bereich problemlos bewerben können.

Wie wird man Student der Betriebswirtschaftslehre an der Dai Nam University?

p2qquifq6f46nragybsy20220811023650_thump

– Phương thức 1: Xét từ điểm thi tú tài năm 2023. Sử dụng kết quả 3 môn từ kết quả thi tú tài theo tổ hợp xét tuyển;

– Phương thức 2: xét tuyển điểm trung bình chung năm lớp 12 từ tổ hợp 3 môn xét tuyển ≥ 18 điểm;

– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (Áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Liên hệ hotline/Zalo: 0971595599/ 0961595599/ 0931595599

>>> ĐĂNG KÝ ĐĂNG BÀI: TẠI ĐÂY

                                                                      ThS, Giảng viên Trần Văn Cốc – Giảng viên Khoa Kinh doanh, Đại học Đại Nam

Chia sẻ:

Kết nối của bạn không riêng tư

Những kẻ tấn công có thể cố lấy cắp thông tin của bạn từ khoinganhtinhte.com (ví dụ: mật khẩu, tin nhắn hoặc thẻ tín dụng). Tìm hiểu thêm

mạng::ERR_CERT_DATE_INVALID

Chủ đề: khoinganhquangte.com

Tổ chức phát hành: GoGetSSL RSA DV CA

Hết hạn vào: ngày 27 tháng 2 năm 2023

Ngày hiện tại: 2 tháng 3 năm 2023

Chuỗi mã hóa PEM:—–BEGIN CERTIFICATE—– MIIGMDCCBRigAwIBAgIQQhw/HiPX97mfBxIsU3Ww3jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBM MQswCQYDVQQGEwJMVjENMAsGA1UEBxMEUmlnYTERMA8GA1UEChMIR29HZXRTU0wx GzAZBgNVBAMTEkdvR2V0U1NMIFJTQSBEViBDQTAeFw0yMjAyMjcwMDAwMDBaFw0y MzAyMjcyMzU5NTlaMB4xHDAaBgNVBAMTE2tob2luZ2FuaGtpbmh0ZS5jb20wggEi MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzpckNQVrJwaQKcL/BcVx/miRY YE3dLZ6TIGO7pfIISx93BqYrGWNrKVW//wSuH0lxvI5j50X9P352CbXrKW4rnhfo BNGjWbL49xfRAVI4zkzWPKkZATgqfOr6lUHzyaZdEfWh0tboPmHe5uORB/cDSfMH 02LgT7uCYCvoPxeMvx8LscrNUrQW43lIVJZT5yAHXrbYBXKIdxUHoGQv073U26ZO Fu6u07vFF8zcFb4zIeN6aVaGu/DYWE6D7LKzeeMu1TXWx88Y+ynyeRm8pUDg68Rb tUWwQ/F5/KSovz5rVzPz1stZPRHOrFGP/sjuQywy31DPXOV5cNnMGP6SbQgtAgMB AAGjggM6MIIDNjAfBgNVHSMEGDAWgBT5+1DEi2e7Z2T+gyGmqc4/VYSTmTAdBgNV HQ4EFgQUDl49A/eiURU1JUEB39uTo8be0DgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMEsGA1UdIARE MEIwNgYLKwYBBAGyMQECAkAwJzAlBggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly9jcHMudXNl cnRydXN0LmNvbTAIBgZngQwBAgEwPQYDVR0fBDYwNDAyoDCgLoYsaHR0cDovL2Ny bC51c2VydHJ1c3QuY29tL0dvR2V0U1NMUlNBRFZDQS5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEE YzBhMDgGCCsGAQUFBzAChixodHRwOi8vY3J0LnVzZXJ0cnVzdC5jb20vR29HZXRT U0xSU0FEVkNBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AudXNlcnRydXN0 LmNvbTA3BgNVHREEMDAughNraG9pbmdhbmhraW5odGUuY29tghd3d3cua2hvaW5n YW5oa2luaHRlLmNvbTCCAX8GCisGAQQB1nkCBAIEggFvBIIBawFpAHcArfe++nz/ EMiLnT2cHj4YarRnKV3PsQwkyoWGNOvcgooAAAF/ONbt2AAABAMASDBGAiEArtZf kPxPWnEHiD5QvOhcZ0hkLgj2o1AhMwic0CC2ly8CIQDkmzfx5KTBlgcsR4zYB0fE iQqRJY9Q80yLQZxwLrSi1wB2AHoyjFTYty22IOo44FIe6YQWcDIThU070ivBOlej UutSAAABfzjW7aIAAAQDAEcwRQIgRlk5DK4NFVwJB7L2XL2/iNg4I0RMfdLQ7wDJ pSb9KCkCIQCPX1I/r2Dk/dAWs0WzECIF9Qs7o9D18T+ZALbrvOBVPgB2AOg+0No+9QY1MudXKLyJa8kD08vREWvs62nhd31tBr1uAAABfzjW7X4AAAQDAEcwRQIhAIi2 7VL+ybkqNjftJLy5AaTSSaSzxtEp8phubFycacluAiB49w1ahaxz5sUheWk6cqmU skfi+Fij6hBeHfmppCwH3DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAIVZolyOUvpuprI/1 zdEj3kfEc7VFeCJiw+LEXeOS5z4h/NMYr0w08NwZmKJPT4UCL2uBs1YxYHF4/vvY GTsWoFVLKzW4uqqRpBR3QRA3CDRK4HD9wRxB223lfm7iQxJ2vT8SkQg+5ctBeH9s fQ1Kf1o/HeUl2yCxFLvfYZ+QIHqN1cMpy7HdlNRdXUqttsJnHVGRJfiCg3SkVx01 Q8UWFH/VX4+sDqfd3hhviCtit8+KUUC3lWQmkjuTLQ49o08JxPASUINogh/KuZMx BakUzQHSvTK2cB7MTLl226He6+j+Rs1uE0kABXgkD0fxEaDf7BnhmE8tsn2kSmlt o8fHSA== —–END CERTIFICATE– — —–BEGIN CERTIFICATE—– MIIF1zCCA7+gAwIBAgIRAJOLsI5imHtPdfmMtqUEXJYwDQYJKoZIhvcNAQEMBQAw gYgxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpOZXcgSmVyc2V5MRQwEgYDVQQHEwtK ZXJzZXkgQ2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBOZXR3b3JrMS4wLAYD VQQDEyVVU0VSVHJ1c3QgUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MB4XDTE4MDkwNjAwMDAwMFoXDTI4MDkwNTIzNTk1OVowTDELMAkGA1UEBhMCTFYxDTALBgNV BAcTBFJpZ2ExETAPBgNVBAoTCEdvR2V0U1NMMRswGQYDVQQDExJHb0dldFNTTCBS U0EgRFYgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfwF4hD6E1 kLglXs1n2fH5vMQukCGyyD4LqLsc3pSzeh8we7njU4TB85BH5YXqcfwiH1Sf78aB hk1FgXoAZ3EQrF49We8mnTtTPFRnMwEHLJRpY9I/+peKeAZNL0MJG5zM+9gmcSpI OTI6p7MPela72g0pBQjwcExYLqFFVsnroEPTRRlmfTBTRi9r7rYcXwIct2VUCRmj jR1GX13op370YjYwgGv/TeYqUWkNiEjWNskFDEfxSc0YfoBwwKdPNfp6t/5+RsFn lgQKstmFLQbbENsdUEpzWEvZUpDC4qPvRrxEKcF0uLoZhEnxhskwXSTC64BNtc+l VEk7/g/be8svAgMBAAGjggF1MIIBcTAfBgNVHSMEGDAWgBRTeb9aqitKz1SA4dib wJ3ysgNmyzAdBgNVHQ4EFgQU+ftQxItnu2dk/oMhpqnOP1WEk5kwDgYDVR0PAQH/ BAQDAgGGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEG CCsGAQUFBwMCMCIGA1UdIAQbMBkwDQYLKwYBBAGyMQECAkAwCAYGZ4EMAQIBMFAG A1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDB2BggrBgEFBQcBAQRqMGgw PwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRydXN0LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RS U0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AudXNlcnRy dXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAXXRDKHiA5DOhNKsztwayc8qtlK4q Vt2XNdlzXn4RyZIsC9+SBi0Xd4vGDhFx6XX4N/fnxlUjdzNN/BYY1gS1xK66Uy3p rw9qI8X12J4er9lNNhrsvOcjB8CT8FyvFu94j3Bs427uxcSukhYbERBAIN7MpWKl VWxT3q8GIqiEYVKa/tfWAvnOMDDSKgRwMUtggr/IE77hekQm20p7e1BuJODf1Q7c FPt7T74m3chg+qu0xheLI6HsUFuOxc7R5SQlkFvaVY5tmswfWpY+rwhyJW+FWNbT uNXkxR4v5KOQPWrY100/QN68/j17paKuSXNcsr56snuB/Dx+MACLBdsF35HxPadx 78vkfQ37WcVmKZtHrHJQ/QUyjxdG8fezMsh0f+puUln/O+NlsFtipve8qYa9h/K5 yD0oZN93ChWve78XrV4vCpjO75Nk5B8O9CWQqGTHbhkgvjyb9v/B+sYJqB22/ NLl R4RPvbmqDJGeEI+4u6NJ5YiLIVVsX+dyfFP8zUbSsj6J34RyCYKBbQ4L+r7k8Srs LY51WUFP292wkFDPSDmV7XsUNTDOZoQcBh2Fycf7xFfxeA+6ERx2d8MpPPND7yS21dkf+SY5SdpSbAKtYmbqb9q8cZUDEImNWJFUVHBLDOrnYhGwJudE3OBXRTxNhMDm IXnjEeWrFvAZQhk= —–END CERTIFICATE—– —–BEGIN CERTIFICATE—– MIIF3jCCA8agAwIBAgIQAf1tMPyjylGoG7xkDjUDLTANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTAw MjAxMDAwMDAwWhcNMzgwMTE4MjM1OTU5WjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNV BAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0plcnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVU aGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNVBAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2Vy dGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIK AoICAQCAEmUXNg7D2wiz0KxXDXbtzSfTTK1Qg2HiqiBNCS1kCdzOiZ/MPans9s/B 3PHTsdZ7NygRK0faOca8Ohm0X6a9fZ2jY0K2dvKpOyuR+OJv0OwWIJAJPuLodMkY tJHUYmTbf6MG8YgYapAiPLz+E/CHFHv25B +O1ORRxhFnRghRy4YUVD+8M/5+bJz/Fp0YvVGONaanZshyZ9shZrHUm3gDwFA66Mzw3LyeTP6vBZY1H1dat//O+T23LLb2 VN3I5xI6Ta5MirdcmrS3ID3KfyI0rn47aGYBROcBTkZTmzNg95S+UzeQc0PzMsNT 79uq/nROacdrjGCT3sTHDN/hMq7MkztReJVni+49Vv4M0GkPGw/zJSZrM233bkf6 c0Plfg6lZrEpfDKEY1WJxA3Bk1QwGROs0303p+tdOmw1XNtB1xLaqUkL39iAigmT Yo61Zs8liM2EuLE/pDkP2QKe6xJMlXzzawWpXhaDzLhn4ugTncxbgtNMs+1b/97l c6wjOy0AvzVVdAlJ2ElYGn+SNuZRkg7zJn0cTRe8yexDJtC/QV9AqURE9JnnV4ee UB9XVKg+/XRjL7FQZQnmWEIuQxpMtPAlR1n6BB6T1CZGSlCBst6+eLf8ZxXhyVeE Hg9j1uliutZfVS7qXMYoCAQlObgOK6nyTJccBz8NUvXt7y+CDwIDAQABo0IwQDAd BgNVHQ4EFgQUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8G A1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAFzUfA3P9wF9QZllDHPF Up /L+M+ZBn8b2kMVn54CVVeWFPFSPCeHlCjtHzoBN6J2/FNQwISbxmtOuowhT6KO VWKR82kV2LyI48SqC/3vqOlLVSoGIG1VeCkZ7l8wXEskEVX/JJpuXior7gtNn3/3 ATiUFJVDBwn7YKnuHKsSjKCaXqeYalltiz8I+8jRRa8YFWSQEg9zKC7F4iRO/Fjs8PRF/iKz6y+O0tlFYQXBl2+odnKPi4w2r78NBc5xjeambx9spnFixdjQg3IM8WcR iQycE0xyNN+81XHfqnHd4blsjDwSXWXavVcStkNr/+XeTWYRUc+ZruwXtuhxkYze Sf7dNXGiFSeUHM9h4ya7b6NnJSFd5t0dCy5oGzuCr+yDZ4XUmFF0sbmZgIn/f3gZ XHlKYC6SQK5MNyosycdiyA5d9zZbyuAlJQG03RoHnHcAP9Dc1ew91Pq7P8yF1m9/ qS3fuQL39ZeatTXaw2ewh0qpKJ4jjv9cJ2vhsE/zB+4ALtRZh8tSQZXq9EfX7mRB VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hKWbt5DHDAff9Yk2dDLWKMGwsAvgnEzDHNb842m1R0aB L6KCq9NjRHDEjf8tM7qtj3u1cIiuPhnPQCjY/MiQu12ZIvVS5ljFH4gxQ+6IHdfG jjxDah2nGN59PRbxYvnKkKj9 —–END CERTIFICATE—–VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hKWbt5DHDAff9Yk2dDLWKMGwsAvgnEzDHNb842m1R0aB L6KCq9NjRHDEjf8tM7qtj3u1cIiuPhnPQCjY/MiQu12ZIvVS5ljFH4gxQ+6IHdfG jjxDah2nGN59PR-C-IFI-END-ATE-C-IFI-END-CbxYvnKkKj9 —YvnKkKj9VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hKWbt5DHDAff9Yk2dDLWKMGwsAvgnEzDHNb842m1R0aB L6KCq9NjRHDEjf8tM7qtj3u1cIiuPhnPQCjY/MiQu12ZIvVS5ljFH4gxQ+6IHdfG jjxDah2nGN59PR-C-IFI-END-ATE-C-IFI-END-CbxYvnKkKj9 —YvnKkKj9

Tính minh bạch của chứng chỉ: Nhật ký SCT Google ‘Xenon2023’ (Được nhúng trong chứng chỉ, Đã xác minh) Nhật ký SCT Cloudflare ‘Nimbus2023’ (Được nhúng trong chứng chỉ, Đã xác minh) Nhật ký SCT Google ‘Argon2023’ (Được nhúng trong chứng chỉ, Đã xác minh)

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách chơi] Ngành quản trị kinh doanh là gì? Học trường nào? Ra làm gì? mới nhất 2023

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết [Kách chơi] Ngành quản trị kinh doanh là gì? Học trường nào? Ra làm gì? mới nhất 2023! Kách Hay .Com hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Kách Hay .Com chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts

[Kách chơi] DLSS là gì? Công dụng, lợi ích và cách sử dụng NVIDIA DLSS mới nhất 2023

DLSS là gì? Công dụng, lợi ích và cách sử dụng NVIDIA DLSS – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Nút vàng YouTube, Nút bạc YouTube, Nút kim cương của YouTuber là gì? mới nhất 2023

Nút vàng YouTube, Nút bạc YouTube, Nút kim cương của YouTuber là gì? – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Game AAA là gì ? Sức ảnh hưởng của game AAA đến ngành công nghiệp game mới nhất 2023

Game AAA là gì ? Sức ảnh hưởng của game AAA đến ngành công nghiệp game – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều…

[Kách chơi] Payoo là gì? Cách sử dụng Payoo thanh toán hóa đơn, dịch vụ mới nhất 2023

Payoo là gì? Cách sử dụng Payoo thanh toán hóa đơn, dịch vụ – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Dual Rank là gì? Các từ ngữ liên quan đến Rank trong game mới nhất 2023

Dual Rank là gì? Các từ ngữ liên quan đến Rank trong game – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Newbie, noob, n00b nghĩa là gì? Ý nghĩa trong game, ngành nghề khác mới nhất 2023

Newbie, noob, n00b nghĩa là gì? Ý nghĩa trong game, ngành nghề khác – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…